ผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ สถานการณ์และความต้องการของลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เอกสารผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และสไลด์แถลงสรุปผลการศึกษา สถานการณ์และความต้องการของลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยแนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย (Fair Finance Thailand)

เศรษฐกิจติดเชื้อ เยียวยาแล้วยังไง อ่านลมหายใจผู้ค้าริมทาง กับ กฤษฎา ธีระโกศลพงศ์

กฤษฎา ธระโกศลพงษ์ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มต้นสนใจชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ค้าริมทางเท้าจากการเป็นผู้ช่วยวิจัยในการศึกษาแรงงานนอกระบบชิ้นหนึ่ง ก่อนหน้านี้เขาศึกษาเรื่องขบวนการแรงงานและแรงงานข้ามชาติม จนกระทั่งเขามีโอกาสได้ทำวิจัยเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบอีกครั้ง จึงเข้าไปคุยกับผู้ค้าร้านแผงลอย ทำแบบสอบถามและสัมภาษณ์ผู้ค้าริมทางเท้าโดยตรงกว่า 60 คน จนรับรู้สภาพทุกข์ร้อนในชีวิตผู้คนที่เขาได้ไปสัมผัส