ผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ สถานการณ์และความต้องการของลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เอกสารผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และสไลด์แถลงสรุปผลการศึกษา สถานการณ์และความต้องการของลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยแนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย (Fair Finance Thailand)