กำหนดการเสวนาออนไลน์ “โควิด วิกฤติหนี้ ผีซ้ำด้ำพลอย ทางออกที่ยั่งยืนและเป็นธรรม”

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนพบว่า มีธุรกิจ 754,870 รายอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรืออยู่ใน 9 อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบสูง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 93.9 ของจำนวนธุรกิจทั้งหมด ธุรกิจเหล่านี้ทำให้มีการจ้างงานสูงถึง 24.8 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 65 ของแรงงานทั้งหมด โดยในจำนวนนี้มีแรงงานประมาณ 13.7 ล้านคน หรือเกินครึ่งหนึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยถึงรายได้ปานกลาง

การศึกษาสถานการณ์และความต้องการของลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยแนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย (Fair Finance Thailand) พบว่า หลังเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของคนทุกกลุ่มอาชีพลดลงจากเกือบ 1 ใน 3 ของรายได้เดิม ขณะที่อัตราส่วนหนี้ต่อรายได้ต่อเดือนซึ่งมีมากอยู่แล้วก็เพิ่มสูงขึ้น 2.5 เท่า ภายใต้เงื่อนไขนี้ลูกหนี้จะอยู่หรือไปขึ้นอยู่กับสายป่านว่าสั้นหรือยาวเท่านั้น

ด้วยสถานการณ์ที่เป็นอยู่ รายรับสวนทางกับหนี้สิน ทางออกที่เป็นธรรมกับทุกฝ่ายควรเป็นอย่างไร พบกับเวทีเสวนาออนไลน์ “โควิด วิกฤติหนี้: ผีซ้ำด้ำพลอย ทางออกที่ยั่งยืนและเป็นธรรม” วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น. Live ผ่านเฟซบุ๊ก Fair Finance Thailand โดยมีกำหนดการดังนี้

14.00 – 14.30 น.
Fair Finance Thailand นำเสนอสรุปกรณีศึกษา สถานการณ์และความต้องการของลูกหนี้รายย่อย ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

14.30 – 15.30 น.
เสวนา เรื่อง โควิด วิกฤติหนี้ ผีซ้ำด้ำพลอย ทางออกที่ยั่งยืนและเป็นธรรม

ร่วมเสวนาโดย
ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
อรมนต์ จันทพันธ์
รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานปรับโครงสร้างหนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย
นฤมล เมฆบริสุทธิ์
หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
ดร.ปาริชาต มั่นสกุล
ผู้อำนวยการประจำสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด อดีตผู้พิพากษา และอดีตเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี

ดำเนินรายการโดย
กรรณิการ์ กิจติเวชกุล

15.30 – 16.00 น.
ถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนความเห็น